Съобщения

ПОКАНА

За свикване на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел - Пловдивско певческо дружество  "Ангел  Букорещлиев " ЕИК 115332387


Управителният съвет на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ПЛОВДИВСКО ПЕВЧЕСКО ДРУЖЕСТВО " АНГЕЛ БУКОРЕЩЛИЕВ" на основание чл.25 от Устава на Сдружението и чл.26 ал.1 от ЗЮЛНЦ  насрочва извънредно общо  отчетно-изборно  събрание на Сдружението  на 21.04.2023 г. от 18.00  ч.,на адреса на Сдружението  гр. Пловдив,  п.к. 4000, р-н Централен, ул. Ангел Букорещлиев 18а при следния дневен ред:

1. Разглеждане на заявления за приемане на членове на ОС.

2. Предоставяне от УС на пълен списък с членовете на Сдружението  във връзка с чл.22 Ал.1 от Устава.

3. Финансов отчет на УС.

4. Гласуване на промени в Устава на Сдружението  във връзка с промени в ЗЮЛНЦ.

5. Избор на нов УС и представляващ Сдружението. 

6. Други.

При липса на кворум, на осн.чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с 1 час и се провежда от 19.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, като се счита за законно, незвисимо от броя на присъстващите членове.

17.03.2023 г.                               

 

                                Председател на Сдружението:....................

                                                              Борис Мирчев