Съобщения

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с промяна статута на Дружеството от частна в обществена полза УС на ППД свиква Общо събрание на 03.10. 2018 г., сряда, от 18.00 ч., в сградата на дружеството, при следния дневен ред :

1.Приемане на нов Устав на Сдружението, във връзка с промяна вида на осъществяваната дейност, а именно , самоопределяне на сдружението като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

2.ДРУГИ /Творческа програма и концертен график за сезон 2018-2019 г./

При липса на кворум , събранието се отлага с един час, след което се провежда с присъстващите членове.

01.09.2018 г.

Председател на ППД 

Таня Константинова